Zavarovanje plačila trošarinske obveznosti 

Zavarovanje plačila trošarinske obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo področje trošarin, predložijo trošarinski zavezanci za zavarovanje izpolnitve obveznosti plačila trošarine in za plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine.
Kdo

Zavarovanje plačila trošarinske obveznosti predloži imetnik trošarinskega skladišča, oproščeni uporabnik, pooblaščeni prejemnik, trošarinski zastopnik, pooblaščeni uvoznik, imetnik dovoljenja za davka prosto prodajalno, začasno pooblaščeni prejemnik oziroma od oseba, ki je v skladu z 29. oziroma 30. členom ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine.


Kdaj

Zavezanec predloži zavarovanje, ko zahteva izdajo dovoljenja v skladu ZTro-1, pri prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v komercialne namene, kadar oseba, ki ne opravlja dejavnosti, prejema trošarinske izdelke iz druge države članice ter v primeru, ko predložitev zavarovanja zahteva davčni organ.


Kje in kako

Zavarovanje se lahko predloži v obliki bančne garancije, garantnega pisma ali gotovinskega pologa. Originalni izvod bančne garancije ali garantnega pisma se odda osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Obrazec »Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti« se odda po elektronski poti na elektronski naslov dajatve.fu@gov.si. Lahko se odda tudi osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Prejemniku, ki prejema trošarinske izdelke iz druge države članice v komercialne namene (29. člen ZTro-1), oziroma osebi, ki ne opravlja dejavnosti in prejema trošarinske izdelke iz druge države članice (30. člen ZTro-1), ni potrebno predložiti obrazca »Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti« davčnemu organu kot samostojni dokument. Ta obrazec oziroma podatki iz obrazca so že vključeni v dokument »Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice«, ki se obvezno predloži pred odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice, in sicer preko portala eCarina.


Obrazci

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži instrumenta zavarovanja ali, če ta ni predložen v ustreznem znesku.

Z globo od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za opisani prekršek kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov. Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za ta prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.