Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.
Kdo

Podatke na tem obračunu prispevkov za socialno varnost predložijo davčnemu organu zavezanci, ki so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije in so sami zavezanci tudi za plačilo prispevkov delodajalca.

Če je zavezanec zaposlen pri dveh ali več delodajalcih s sedežem v tujini, mora za vsakega delodajalca predložiti ločen obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost. V obrazcu izračunajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke ter zaposlovanje.


Kdaj

Zavezanec mora obračun prispevkov za socialno varnost predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za izplačila, ki imajo datum izplačila v preteklem mesecu.


Kje in kako

Obračun prispevkov za socialno varnost zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Obračun prispevkov navedeni zavezanci lahko predložijo tudi na drugem ustreznem obrazcu, ki vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna prispevkov za socialno varnost, kot so predpisani na tem obrazcu.


Obrazci

Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT) - se uporablja za izplačila dohodkov za obdobje do vključno december 2023
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT) - se uporablja za izplačila dohodkov za obdobje od vključno januar 2024
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 400 do 5.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih oziroma v obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke (4. točka 395. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.