Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številke) 

Ob prvem vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov fizične osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis v davčni register (obrazec DR-02) npr. vpis tuje fizične osebe, prijava sprememb,…

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini...).

Kdo

Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno oziroma začasno prebivališče.

Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča (tuja fizična oseba ), pa dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, ali je lastnik obdavčljivega premičnega oz. nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register (prijava sprememb in dopolnitev podatkov).


Kdaj

Prijavo za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) mora fizična oseba predložiti v 8 dneh po nastanku spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini,…).

Prijavo za vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) predloži tudi fizična oseba pred prvim prejemom obdavčljivega dohodka oz. pred prvo pridobitvijo lastništva obdavčljivega premičnega oz. nepremičnega premoženja, če ji davčna številka še ni bila dodeljena.

Prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ) pa finančnemu uradu predloži zgolj tista fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane (in vzdrževanim družinskim članom davčna številka še ni bila dodeljena) in sicer, v osmih dneh po prvem uveljavljanju pri delodajalcu oziroma najpozneje do poteka roka za ugovor zoper informativni izračun dohodnine oziroma do poteka roka za pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine.


Kje in kako

Prijavo za vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na kateri koli finančni urad (razen Posebni finančni urad in Generalni finančni urad).

Prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ) zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na kateri koli finančni urad (razen Posebni finančni urad in Generalni finančni urad).

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki - obrazec DR-Račun (oz. na obrazcu DR-02 – glej prvi odstavek).

Portal za pridobitev davčne številke za tuje državljane, ki nameravajo v skladu s 6. odst. 1.a člena Zakona o sodnem registru, ustanoviti družbo ali podružnico v Republiki Sloveniji (prenos digitalizacijske direktive - Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. Junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb) se nahaja na naslednji povezavi.


Obrazci

Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (DR-02)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (DR-02 VDČ)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava tujih računov (DR-Račun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 200 do 1.200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne predloži ali ne predloži v roku, določenim z Zakonom o finančni upravi:
• prijave za vpis v davčni register (tretji in četrti odstavek 51. člena) in
• podatkov oz. sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra in jih finančna uprava ne pridobi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 51. člena, prvi odstavek 55. člena).