*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz 
Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine.
Kdo

Zahtevek predložijo kupci energenta - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino in so plinsko olje za pogonski namen porabili kot pogonsko gorivo za:

    • komercialni prevoz blaga za plačilo ali lasten račun, z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
    • komercialni prevoz potnikov - linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M 2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil


Kdaj

Mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.

Letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Vlogo se lahko predloži tudi osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.


Novice

    • Trošarine