Vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz 

Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine.
Kdo

Zahtevek predložijo kupci energenta - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino in so plinsko olje za pogonski namen porabili kot pogonsko gorivo za:

    • komercialni prevoz blaga za plačilo ali lasten račun, z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
    • komercialni prevoz potnikov - linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M 2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil


Kdaj

Mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.

Letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (TRO-K)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.


Novice

    • Trošarine