Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite 

Prejete obresti na denarne depozite se štejejo za dohodek iz kapitala.
Kdo

Napoved vloži davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.

Napovedi ni treba vložiti davčnemu zavezancu rezidentu, čigar skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino. Ta znesek znaša 1.000 EUR.


Kdaj

Napoved je potrebno oddati najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU (DOHKAP št. 2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU za odmerna leta od 2020 dalje (DOHKAP št.2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Navodilo za oddajo napovedi prek eDavkov kot lastni dokument za primer, ko je zavezancu odločba na podlagi prvo vložene napovedi že vročena
Lastni dokument    Izpolni/natisni     Navodila

Datoteka za predizpolnitev napovedi in navodila za izpolnjevanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


Sankcije

V skladu s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.