Prijava premoženja 

Finančna uprava RS na področju plačevanja dohodnine kot izredno rizične obravnava pojave nesorazmernega trošenja sredstev fizičnih oseb, vključno s pridobivanjem premoženja. Ti pojavi so indikator, da fizične osebe ne napovedujejo in plačuje dohodnine v skladu z njihovo ekonomsko močjo. Namen vodenih nadzorov je, da se posredno, preko podatkov o razpolaganju fizičnih oseb s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, preveri resničnost dohodkov, ki so jih fizične osebe napovedale.
Kdo

Na poziv finančne prave je davčnih zavezanec - fizična oseba dolžna podati prijavo premoženja.

Izbor davčnih zavezancev, katerih premoženje ali potrošnja je precej nesorazmerno njihovim napovedanim dohodkom, praviloma temelji na ugotovitvah finančnih preiskav oziroma na osebnih in drugih podatkih finančne uprave, ki so zbrani in shranjeni v raznih evidencah finančne uprave (ti se zaradi opravljanja nalog finančne uprave zbirajo, obdelujejo in shranjujejo v finančni upravi), ter podatkih, ki se jih kako drugače pridobi od drugih oseb (npr. s strani policije, državnega tožilstva, Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, Komisije za preprečevanje korupcije, tiskanih in elektronskih medijev ipd.).


Kdaj

Prijavo premoženja davčni zavezanec - fizična oseba predloži na poziv finančne uprave. V prijavi premoženja mora davčni zavezanec navesti premoženje, ki ga ima v lasti, in sicer:

    • nepremičnine,
    • pravice na nepremičninah in druge premoženjske pravice,
    • premičnine, ki presegajo vrednost 10.000 evrov,
    • deleže v gospodarskih družbah, zadrugah, in drugih oblikah organiziranja, katerih vrednost presega skupaj 10.000 evrov,
    • gotovino in denarna sredstva na računih v bankah in hranilnicah,
    • terjatve in obveznosti iz naslova obligacijskih razmerij, če presegajo 3.000 evrov
    • dohodke po zakonu o obdavčenju in tudi drugo premoženje.

Če je davčni zavezanec rezident RS, prijavi premoženje, ki se nahaja v RS in izven RS, če je nerezident, pa premoženje, ki se nahaja v RS.

Premoženje na poziv finančne uprave prijavi tudi zakonec oziroma oseba, ki živi z davčnim zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, ki živi z davčnim zavezancem v registrirani istospolni partnerski skupnosti .

Premoženje otroka do 18. leta starosti prijavijo v prijavi premoženja starši oziroma skrbniki.

Prijavo premoženja finančna uprava uporabi le za oceno davčne osnove za davke od dohodkov fizičnih oseb.


Kje in kako

Obrazce za prijavo premoženja davčnega zavezanca - fizične osebe, zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki;
    • osebno ali po pošti, in sicer na naslov navedenem v pozivu finančne uprave;
    • po elektronski poti na elektronski naslov navedenem v pozivu finančne uprave.

Na isti način je mogoče oddati obrazec za prijavo premoženja zakonca oziroma osebe, ki živi z davčnim zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma osebe, ki živi z davčnim zavezancem v registrirani istospolni partnerski skupnosti in obrazec za prijavo premoženja otroka.


Obrazci

Prijava premoženja davčnega zavezanca - fizične osebe
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava premoženja zakonca oziroma osebe, ki živi z davčnim zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma osebe, ki živi z davčnim zavezancem v registrirani istospolni partnerski skupnosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava premoženja otroka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če na poziv davčnega organa ne predloži prijave premoženja ali je ne predloži na predpisan način ali v prijavi navaja neresnične podatke (3.a točka 395. člena Zakona o davčnem postopku).