Solidarnostni prispevek po ZNPOVCE 

Solidarnostni prispevek po ZNPOVCE plačujejo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb, ki v Sloveniji izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja in predelave surove nafte, zem. plina ter premoga, od razlike med obdavčljivim dobičkom v davčnem obdobju in povprečnim obdavčljivim dobičkom, ki ga je zavezanec dosegel v štirih zaporednih davčnih obdobjih od 1.1.2018 dalje. Solidarnostni prispevek se plačuje za davčno leto 2022 in 2023, oz. za obdobji, ki se začneta v letu 2022 ali v letu 2023.
Kdo

Obračun solidarnostnega prispevka predložijo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ki v Republiki Sloveniji izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja in predelave surove nafte, zemeljskega plina ter premoga, ki na osnovi NACE klasifikacije sodijo v skupine:

B05.2                Pridobivanje lignita
B06.1, B06.2    Črpanje surove nafte in zemeljskega plina
B09.100            Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina


Kdaj

Obračun solidarnostnega prispevka se predloži v rokih za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. V primeru, da zavezanec predlaga obračun davka od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto, to pomeni do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, v primeru, da zavezanec predlaga obračun davka od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta, pa v 3 mesecih po koncu davčnega obdobja.


Kje in kako

Obračun solidarnostnega prispevka zavezanci oddajo elektronsko, preko portala eDavki kot Lastni dokument. Solidarnostni prispevek je časovno omejen na dve davčni leti, obračunava in plačuje ga zelo omejeno število zavezancev, zato obrazec ni elektronsko podprt. Zavezanci si objavljen obrazec stiskajo, čitljivo izpolnijo in podpišejo ter ga nato vložijo kot priponko v NF-LD (lastni dokument) preko portala eDavki.


Obrazci

Obračun solidarnostnega prispevka po ZNPOVCE (Obrazec SolPrisp)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
    • v nasprotju s petim odstavkom 15. člena ZNPOVCE ne predloži obračuna solidarnostnega prispevka za davčno obdobje, ki se začne 1. januarja 2022 ali pozneje, oziroma za davčno obdobje, ki se začne 1. januarja 2023 ali pozneje;
    • obračuna solidarnostnega prispevka ne predloži na način ali v roku iz sedmega odstavka 15. člena ZNPOVCE.

Z globo od 3.200 do 30.000 eurov se za prekršek iz zgornjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Z globo od 600 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo 800 do 4.000 eurov.

Za zgoraj navedene prekrške se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Opis

Ni.