Zgorevanje goriva CO2 

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se plačuje zaradi onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva.

Kdo

Prijava dejavnosti:
Obrazec predloži pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje in sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. Če zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava, odteguje in vplačuje v proračun ta oseba (v nadaljevanju: plačnik okoljske dajatve).
Obrazec predloži tudi pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti in je upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila trošarine za predmetno rabo goriva.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki uporablja gorivo za zgorevanje in sama obračunava in vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sama pridobi iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sama proizvede, in za gorivo, ki ga je nabavila v režimu odloga plačila okoljske dajatve. Če zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava, odteguje in vplačuje v proračun ta oseba (v nadaljevanju: plačnik okoljske dajatve).
Obrazec predloži tudi pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti in je upravljavec naprave ali male naprave, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in je hkrati skladno s predpisi o trošarinah oproščen plačila trošarine za predmetno rabo goriva.

Pregled prodaje goriva - CO2:
Plačnik okoljske dajatve, ki gorivo proda osebam, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve (ali upravljavcu naprave, ki je do pravnomočnosti omenjene odločbe na seznamu oseb), oziroma ga uporabi sam, če gre za osebo, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, mora finančni upravi poleg obračuna predložiti tudi mesečni pregled prometa prodaje goriva osebam, ki imajo odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.

Letni obračun:
Oseba, ki je na seznamu oproščenih oseb, mora v svojih evidencah voditi podatke o vrsti in porabi goriva in na podlagi evidenc sestaviti letni obračun okoljske dajatve za gorivo, ki ni uporabljeno v napravah in malih napravah.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi, če dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva plačana in je bilo gorivo izneseno z območja RS ali izvoženo z območja EU.
Uporabnik goriva, ki je nabavil gorivo s plačano okoljsko dajatvijo in ga je porabil za namene, za katere se okoljska dajatev ne plačuje.
Pravna oseba, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju, ko je imela pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, nabavila s plačano okoljsko dajatvijo.
Oseba, ki je utekočinjen zemeljski plin, za katerega je obračunala okoljsko dajatev, vnesla v omrežje zemeljskega plina.
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti, ki je za gorivo, za katerega je plačal najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti, plačal okoljsko dajatev.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora vložiti prijavo za evidentiranje pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov je treba prijaviti v treh delovnih dneh po nastopu razlogov.
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti prijavi dejavnost v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec se predloži do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve, in jo plača do konca tega meseca. Obračun mora zavezanec vložiti ne glede na to, ali v davčnem obdobju nastane obveznost plačila okoljske dajatve ali ne.

Pregled prodaje goriva - CO2:
Skupaj z obračunom (do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve).

Letni obračun:
Obrazec se predloži, do 25. aprila tekočega leta (in plača do 30. aprila). Letni obračun se predloži ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi ter uporabnik goriva, ki je nabavil gorivo s plačano okoljsko dajatvijo in ga je porabil za namene, za katere se okoljska dajatev ne plačuje, predloži še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je gorivo porabil za prej navedene namene.
Pravna oseba, ki ima pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za gorivo, ki ga je v obdobju, ko je imela pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, nabavila s plačano okoljsko dajatvijo lahko uveljavlja pravico do vračila še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je nabavila gorivo.
Oseba, ki je utekočinjen zemeljski plin, za katerega je obračunala okoljsko dajatev, vnesla v omrežje zemeljskega plina, lahko vračilo okoljske dajatve uveljavlja še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je utekočinjen zemeljski plin vnesla v omrežje zemeljskega plina.
Zavezanec za plačilo najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti, ki je za gorivo, za katerega je plačal najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti, plačal okoljsko dajatev lahko vračilo uveljavlja še tri mesece po poteku koledarskega leta, v katerem je nabavil gorivo.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Obrazec za obračun okoljske dajatve, pregled prodaje in letni obračun zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Prijava dejavnosti zavezancev oziroma plačnikov okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (CO2-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Mesečni obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 (CO2-Mesečni obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (CO2-Letni obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Pregled prodaje goriva imetnikom odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve CO2 (CO2-Pregled prodaje goriva)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve CO2 (CO2-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne prijavi začetka, spremembe ali prenehanja opravljanja dejavnosti.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pregled prometa - CO2:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Letni obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Vračilo okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje upravičenec, ki ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.