Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente  

Podatki napovedi (DOHZAP št. 1) potrebni za določanje davčne osnove in izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja za rezidente ter podatki, potrebni za nadzor in identifikacijo zavezanca za davek.
Kdo

Podatke na napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente, izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz delovnega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku (npr. tuja pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo v tujini, …).


Kdaj

Davčni zavezanec napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja vloži pri davčnem organu v 15 dneh od dneva, ko je prvič prejel dohodek iz delovnega razmerja.

Za leto 2023 mora davčni zavezanec, kot doslej, napovedati prvi redni dohodek v davčnem letu.

Davčni zavezanec rezident mora ponovno vložiti napoved v petnajstih dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka iz delovnega razmerja, ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, če ta sprememba znaša več kot 10 %. V nasprotnem primeru ni potrebno vlagati nove napovedi, mora pa davčni zavezanec v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine napovedati dejanski dohodek iz delovnega razmerja.

Davčni zavezanec mora za dohodke, ki ne predstavljajo rednega mesečnega dohodka iz naslova delovnega razmerja, kot so regres, božičnica, trinajsta plača in podobno, vložiti ločeno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja pri davčnem organu do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente vloži davčni zavezanec:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente (DOHZAP št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (1. točka 394. člena ZDavP-2 v povezavi s 288. členom ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (1. točka 395. člena ZDavP-2 v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.