Pooblastilo za vročanje  

Pooblastilo se lahko da tudi samo za sprejem dokumentov (vročanje). Če zakoniti zastopnik poslovnega subjekta določi pooblaščenca za vročanje, se šteje, da je z vročitvijo dokumenta pooblaščencu za vročitve opravljena vročitev zakonitemu zastopniku poslovnega subjekta, ki bi mu bilo treba dokument vročiti. Pooblastilo velja za vročanje dokumentov v papirni in elektronski obliki.
Kdo

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko kadar koli postavi pooblaščenca za vročanje. Pooblaščenca za vročanje se postavi tako, da se izpolni obrazec Vročanje-PE (Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje).

Pooblaščenec za vročanje je lahko pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo ali fizična oseba. Če je pooblaščenec poslovni subjekt (pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo), bo dokumente pooblastitelja lahko prevzemal zakoniti zastopnik pooblaščenca, če bo vstopil v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene (pri eVročanju). Zakoniti zastopnik pooblaščenca lahko tudi svojim zaposlenim oziroma osebam, ki vstopajo v portal eDavki z uporabo digitalnega potrdila za zaposlene, omogoči prevzemanje zastopančevih dokumentov, tako da jim dodeli ustrezne notranje EDP pravice.

Finančna uprava RS bo dokumente v skladu z obsegom pooblastila namesto zakonitemu zastopniku poslovnega subjekta vročala njegovemu pooblaščencu za vročanje. Dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, bo Finančna uprava RS vročila na način, da ga bo odložila v portal eDavki v profil zavezanca (poslovnega subjekta), njegovemu pooblaščencu za vročanje, pa bo dodelila pravice za vstop v profil in podpis vročilnice. Informativno sporočilo o odloženem dokumentu bo prejel zavezanec sam in njegov pooblaščenec za vročanje. Dokument pa bo lahko prevzel, z elektronskim podpisom vročilnice, le pooblaščenec za vročanje.


Kdaj

Ves čas davčnega postopka.


Kje in kako

Vlogo za določitev pooblaščenca za vročanje vloži zavezanec:
    • elektronsko prek portala eDavki (zakoniti zastopnik tudi z tudi z uporabniškim imenom in geslom ter mobilno aplikacijo eDavki),
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je elektronsko podpisana.


Obrazci

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Vročanje