Davek na dediščine in darila (DDD) 

Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba, ki opravlja dejavnost prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.

Kdo

Pri odmeri davka na darilo obrazec predloži zavezanec, ki prejme v dar premoženje.

Pri odmeri davka na dediščino pa zavezanec, ki podeduje premoženje, ne vlaga napovedi.


Kdaj

Zavezanec mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, to je od dneva prejema darila.

Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Pri tem uradu mora vložiti tudi napoved za odmero davka v 15 dneh od smrti preživljanca oz. darovalca.


Kje in kako

Zavezanec odda napoved za odmero davka od prejetega darila osebno ali po pošti, in sicer:

    • Zavezanec, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju vloži napoved pri Finančnem uradu Nova Gorica (po predhodni prijavi pogodbe).
    • Zavezanec, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o preužitku vloži napoved pri Finančnem uradu Nova Gorica.
    • Zavezanec, ki prejme premoženje na podlagi ostalih pravnih poslov (darilna pogodba za primer smrti (po predhodni prijavi pogodbe), darilna pogodba, izročilna pogodba):

        • če prejme v dar nepremičnino, napove prejem darila pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Če nepremičnina leži na območju več finančnih uradov, zavezanec napove prejem darila pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register,
        • če darilo obsega le premično premoženje, zavezanec vloži napoved pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register,
        • če zavezanec nima stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža v Republiki Sloveniji in ni vpisan v davčni register, napove darilo, ki obsega samo premično premoženje, pri finančnem uradu, kjer je darovalec vpisan v davčni register.

Zavezanec odda napoved za odmero davka od prejetega darila tudi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

Zavezanec, ki deduje premoženje, ne vlaga napovedi, saj finančni urad izda odločbo o odmeri davka po uradni dolžnosti, in sicer na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ga prejme od sodišča.

Zavezanec, ki razpolaga z evropskim potrdilom o dedovanju, ga predloži v odmero Finančnemu uradu Nova Gorica. Poseben obrazec ni predviden.


Obrazci

Napoved za odmero davka od prejetega darila
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 210 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
    • ne vloži napovedi v predpisanem roku ali na predpisan način (13., 15. člen ZDDD);,
    • ne prijavi darilne pogodbe za primer smrti ali ne prijavi pogodbe o dosmrtnem preživljanju (15. člen ZDDD).

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.