Vročanje 

Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave RS k zavezancu za davek. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava RS dokumente praviloma pripravi v elektronski obliki in jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom. Nato jih vroči v fizični ali elektronski obliki. Na kakšen način bo vročen konkreten dokument je odvisno od tega, ali je zavezanec vključen v sistem eVročanja ali ne.
Način vročanja

Vročanje dokumentov v elektronski obliki, ki poteka prek portala eDavki, imenujemo storitev eVročanje. Seznam dokumentov, ki so tehnično že prilagojeni na storitev eVročanja, je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Preostali dokumenti se bodo do prilagoditve na storitev eVročanja še naprej vročali po pošti v fizični obliki.

Vročanje dokumentov v fizični obliki poteka po pošti, preko kurirja ali kot vročanje na kraju samem. Na podlagi 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je pripravljen in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava RS, zavezancu pa se vroča natisnjena kopija. Kopija dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki. Zavezanec lahko preveri, ali je kopija istovetna z elektronskim izvirnikom na eDavkih. Finančna uprava RS v določenih primerih vroča dokumente še na druge načine (npr. na elektronski naslov, na oglasno desko, na enotni državni portal e-uprava, …)


Kdo

Prostovoljna prijava v storitev eVročanje za fizične osebe:

Medtem ko je uporaba storitve eVročanje za poslovne subjekte obvezna, velja za fizične osebe, da se prostovoljno prijavijo v njeno uporabo. Fizična oseba se prijavi v storitev eVročanje tako, da prek portala eDavki odda obrazec eVročanje-POS. Fizične osebe lahko izstopijo iz sistema eVročanja, če prek portala eDavki ponovno oddajo obrazec eVročanje-POS, kjer označijo, da se odjavljajo iz storitve eVročanja. Prijava in odjava učinkujeta od naslednjega dne.

Fizične osebe se lahko v storitev eVročanje prijavijo tudi prek mobilne aplikacije eDavki. Mobilna aplikacija je na voljo na Google play ali v App Store.

Pooblaščenec za vročanje:

Fizična oseba si lahko določi pooblaščenca za vročanje tako, da izpolni obrazec Vročanje-PE. V primeru določitve pooblaščenca za vročanje, se bodo dokumenti vročali pooblaščencu za vročanje. Določitev pooblaščenca za vročanje učinkuje od naslednjega dne.


Postopek eVročanja prek portala eDavki

A) Odložitev dokumenta, ki se eVroča

Finančna uprava pripravi in podpiše dokument v elektronski obliki. Dokument je odpremljen tako, da je odložen v profil zavezanca v portalu eDavki (zavihek prejeti dokumenti).

Storitev eVročanje omogoča:
• navadno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-Dok – dokument se šteje za vročenega v trenutku njegove odložitve v portal eDavki in
• osebno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-OsDok – dokument se šteje za vročenega s podpisom eVročilnice ali po poteku zakonskega roka za podpis eVročilnice (zakonska fikcija vročitve).

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, se dokument eVrocanje-OsDok in dokument eVrocanje-Dok še vedno odloži v profil zavezanca, pooblaščencu za vročanje pa sistemsko dodeli pravice za podpis eVročilnice in za pregled dokumenta. Torej tehnično se mu omogoči vstop v profil zavezanca, iz katerega lahko prevzame dokument.

B) Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu

Sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok, odloži v profil zavezanca še informativno sporočilo (z dokumentom eVrocanje-Obv). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje-POS sporočil tudi svoj elektronski naslov (lahko tudi več) in ga potrdil, se mu informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov. Če zavezanec elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v portal eDavki in pregledoval prejete dokumente, ker se v nasprotnem lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo za zavezanca negativne posledice.

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok v zavezančev profil, odloži še, v profil zavezanca in v profil pooblaščenca za vročanje, informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če sta zavezanec in pooblaščenec z obrazcem eVročanje-POS sporočila tudi svoj elektronski naslov (lahko tudi več) in ga potrdila, se jima informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov.

Če dokumenta zavezanec oziroma njegov pooblaščenec za vročanje ne prevzameta v 15 dneh od dneva, ko jima je bilo informativno sporočilo odloženo v portal eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Dokument se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše iz portala eDavki. Zavezanec ga lahko po tem roku prevzame pri Finančni upravi RS.


Postopek podpisa eVročilnice

A) Postopek podpisa eVročilnice za zavezanca, ki nima določenega pooblaščenca za vročanje

Fizična oseba vstopi v portal eDavki v svoj profil »Fizične osebe« (FO). Do svojega profila FO lahko pride z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki.

V zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok in sistem eDavki ji takoj ponudi podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice lahko prenese in odpre prilogo na dokumentu eVrocanje-OsDok ter se seznani z vsebino vročanja. Priloga dokumenta se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem pa se izbriše iz portala eDavki, zato priporočamo, da si jo shranite na svojo lokacijo

B) Postopek podpisa eVročilnice za pooblaščenca za vročanje

Če je fizična oseba pooblaščena za vročanje vstopi v portal eDavki:
- v profil »Fizične osebe« (FO) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki,
- v profil FOD z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki,
- v profil »Pravne osebe« (PO) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z uporabniškim imenom in geslom, z uporabo storitve SI-PASS ali prek mobilne aplikacije eDavki.

Če je poslovni subjekt pooblaščen za vročanje vstopi v portal eDavki:
- v profil FO z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila,
- v profil FOD z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila,
- v profil PO z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Pooblaščenec v profilu pooblastitelja, v zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok in sistem eDavki mu takoj ponudijo podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice lahko prenese in odpre prilogo na dokumentu eVrocanje-OsDok ter se seznani z vsebino vročanja. Priloga dokumenta se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem pa se izbriše iz portala eDavki, zato priporočamo, da si jo shranite na svojo lokacijo.


Obrazci

Obrazec eVročanje - Prijava / Odjava / Sprememba (eVročanje-POS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila za vročanje (Vročanje-PrePE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice