Vročanje 

Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave k zavezancu. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava dokumente praviloma pripravi v elektronski obliki in jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom. Nato jih vroči fizično ali na elektronski način. Na kakšen način bo vročen konkreten dokument je odvisno od tega, ali je zavezanec vključen v sistem eVročanja ali ne.
Način vročanja

Elektronsko vročanje dokumentov prek eDavkov (portal in mobilna aplikacija) imenujemo storitev eVročanje. Seznam dokumentov, ki so tehnično že prilagojeni na storitev eVročanja, je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.

Na podlagi 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je pripravljen in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava, zavezancu pa se vroča natisnjena kopija. Kopija dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki. Zavezanec lahko preveri, ali je kopija istovetna z elektronskim izvirnikom, tako da vloži Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektrosnkim izvirnikom.


Kdo

eVročanje prek eDavkov v profil fizične osebe: Medtem ko je eVročanje za poslovne subjekte obvezno (profil pravna oseba in profil fizična oseba z dejavnostjo), se fizična oseba v eVročanje prijavi. Fizična oseba se prijavi v storitev eVročanje tako, da prek eDavkov odda obrazec eVročanje-POS (ne pozabite vpisati in potrditi elektronskega naslova). Pri vlaganju določenih vlog prek eDavkov (npr. Doh-VDC, Doh-KDVP, DMV-N) sistem dovoli vložitev vloge, le če se zavezanec prijavi v eVročanje. Fizična oseba lahko izstopi iz sistema eVročanja, če prek eDavkov ponovno odda obrazec eVročanje-POS, kjer označi, da se odjavlja iz storitve eVročanja. Prijava in odjava učinkujeta od naslednjega dne.

Posebna ureditev za posameznika, ki nima registrirane dejavnosti, je pa identificiran za namene DDV: Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ta posameznik opravlja ekonomsko dejavnost, zato mu Finančna uprava po uradni dolžnosti, dokumente s področja DDV, eVroča prek eDavkov, in sicer v profil fizične osebe (eVročanje DDV dokumentov). Če je posameznik, identificiran za namene DDV, hkrati samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, Finančna uprava eVroča dokumente v profil fizične osebe z dejavnostjo.

Fizična oseba lahko v storitve, ki jih omogoča portal eDavki (vključno z eVročanjem) opravlja z uporabo mobilne aplikacije eDavki. Mobilna aplikacija je na voljo na Google play ali v App Store.

Pooblaščenec za vročanje:

Fizična oseba si lahko določi pooblaščenca za vročanje tako, da izpolni obrazec Vročanje-PE. V primeru določitve pooblaščenca za vročanje, se bodo dokumenti vročali pooblaščencu za vročanje. Določitev pooblaščenca za vročanje učinkuje od naslednjega dne. Pooblaščencu za vročanje se dokumenti vročajo na isti način kot bi se zavezancu, če ne bi imel pooblaščenca za vročanje.


Postopek eVročanja prek eDavkov

A) Odložitev dokumenta v profil zavezanca v eDavkih

Finančna uprava podpisan dokument odloži v profil zavezanca v eDavkih (zavihek prejeti dokumenti).

Storitev eVročanje omogoča:
• navadno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-Dok – dokument se šteje za vročenega v trenutku njegove odložitve v profil zavezanca v eDavkih in
• osebno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-OsDok – dokument se šteje za vročenega s podpisom eVročilnice ali po poteku zakonskega roka za podpis eVročilnice (zakonska fikcija vročitve).

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, se dokument eVrocanje-OsDok in dokument eVrocanje-Dok še vedno odloži v profil zavezanca, pooblaščencu za vročanje pa se sistemsko dodeli pravica za podpis eVročilnice in za pregled dokumenta. Torej tehnično se mu omogoči vstop v profil zavezanca, iz katerega lahko prevzame dokument.

B) Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu

Sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok, odloži v profil zavezanca še informativno sporočilo (z dokumentom eVrocanje-Obv). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje-POS sporočil elektronski naslov (tudi več) in ga potrdil, se informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov. Če zavezanec elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v eDavke in pregledoval prejete dokumente, ker se v nasprotnem lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo za zavezanca negativne posledice.

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok v zavezančev profil, odloži še, v profil zavezanca in v profil pooblaščenca za vročanje, informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če sta zavezanec in pooblaščenec z obrazcem eVročanje-POS sporočila elektronski naslov (tudi več) in ga potrdila, se jima informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov.

Če dokumenta, zavezanec oziroma njegov pooblaščenec za vročanje, ne prevzameta v 15 dneh od dneva, ko jima je bilo informativno sporočilo odloženo v eDavke, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Dokument je dostopen v eDavkih še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše. Zavezanec ga lahko po tem roku prevzame pri Finančni upravi RS.


Postopek podpisa eVročilnice

1. Izbira profila

A) Postopek podpisa eVročilnice za zavezanca, ki nima pooblaščenca za vročanje

Fizična oseba vstopi v eDavke v svoj profil »Fizične osebe«. Ob vstopu uporabi enega od podprtih sredstev elektronske identifikacije: kvalificirano digitalno potrdilo ali uporabniško ime z geslom (uporablja tudi za mobilno aplikacijo eDavki) ali z uporabo storitve SI-PASS (vključno s smsPASS in eOsebna).

B) Postopek podpisa eVročilnice za pooblaščenca za vročanje

Če je fizična oseba pooblaščena za vročanje, vstopi v eDavke in izbere profil pooblastitelja (zamenjava zavezanca).
Če je poslovni subjekt pooblaščen za vročanje, vstopi v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene in izbere profil pooblastitelja (zamenjava zavezanca).

2. Prevzem dokumenta

Ko se uporabnik nahaja v pravem profilu v zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok. Sistem eDavki takoj ponudi podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice se samodejno prenese priloga in uporabnik se lahko seznani z vsebino prejetega dokumenta. Dokument se nahaja v eDavkih še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše, zato priporočamo, da si ga shranite na svojo lokacijo.


Obrazci

Obrazec eVročanje - Prijava / Odjava / Sprememba (eVročanje-POS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila za vročanje (Vročanje-PrePE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice