*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Taksa
  Takse ni.  ...
Letna odmera dohodnine - Ugovor zoper IID
  Ugovor zoper IID  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID)
  Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki prejmejo informativni izračun dohodnine in ugotovijo, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Novice
      • Letna odmera dohodnine  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Kdaj
  Ugovor je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti).

V primeru, ko zavezanec umre med tekom roka za ugovor, ugovora zoper informativni izračun pa ni vložil, ugovor lahko vložijo njegovi pravni nasledniki. Rok za vložitev ugovora prične teči znova in sicer pravni nasledniki lahko vložijo ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Zakonodaja
      • Letna odmera dohodnine  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Sankcije
  Če zavezanec, kljub navedbi neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov v informativnem izračunu dohodnine, ne vloži ugovora zoper informativni izračun dohodnine, stori prekršek po 1. točki prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, za katerega je določena globa od 400 do 5.000 eurov.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Kje in kako
  Ugovor na IID lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

S pomočjo programa, si lahko zavezanec tudi sam testno izračuna dohodnino.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Kdo
  Davčni organ zavezancem posreduje informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Davčni organ informativni izračun dohodnine sestavi na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi do 5. 2. tekočega leta posredujejo izplačevalci dohodkov.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki prejmejo informativni izračun dohodnine in ugotovijo, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Obrazci
  Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Doh-Ugo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila  ...
Dohodnina in prispevki - Letna odmera dohodnine
  Vloga VDČ. Zahtevek dej. str. IID. Ugovor. Napoved za dohodnino. Uveljavljenje str. v zvezi z delom v tujini. Namenitev dela dohodnine.  ...
Pravice posameznikov
  Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe.  ...
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Ugovor zoper IID) - Opis
      • Lestvice za odmero dohodnine in olajšave (Podrobnejši opis)
    • Odmera dohodnine (Podrobnejši opis)
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (Podrobnejši opis)
    • Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije (Podrobnejši opis)
    • Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis)  ...
Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu - Kdaj
  Davčni zavezanec lahko stroške v zvezi z delom v tujini uveljavlja v medletni napovedi za akontacijo dohodnine oziroma v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine ali v napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan.  ...
Pravice posameznikov - Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR)
  Posamezniki imajo v skladu in pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), pravico, da od finančne uprave (upravljavca) zahtevajo dostop do osebnih podatkov (člen 15), in popravek (člen 16) ali izbris osebnih podatkov (člen 17) ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 18), in pravico do ugovora obdelavi (člen 21) ter pravico do prenosljivosti podatkov (člen 20).

Prav tako imajo posamezniki pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 GDPR); v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.  ...
Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost - Kdaj
  Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost je treba oddati najpozneje do 5. februarja tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto ne bo mogel upoštevati.

Zavezanec, ki bo želel uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po 5. februarju tekočega leta za vlaganja v preteklem letu, bo moral to storiti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine (če ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine). Ugovoru oziroma napovedi bo v tem primeru priložil tudi vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številke) - Kdaj
  Prijavo za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) mora fizična oseba predložiti v 8 dneh po nastanku spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini,…).

Prijavo za vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) predloži tudi fizična oseba pred prvim prejemom obdavčljivega dohodka oz. pred prvo pridobitvijo lastništva obdavčljivega premičnega oz. nepremičnega premoženja, če ji davčna številka še ni bila dodeljena.

Prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ) pa finančnemu uradu predloži zgolj tista fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane (in vzdrževanim družinskim članom davčna številka še ni bila dodeljena) in sicer, v osmih dneh po prvem uveljavljanju pri delodajalcu oziroma najpozneje do poteka roka za ugovor zoper informativni izračun dohodnine oziroma do poteka roka za pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine.  ...
Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine - Kdaj
  Davčni organ bo zavezancem posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 5. 2. tekočega leta posredovali zavezanci. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. tekočega leta za preteklo leto. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.  ...
Instrument zavarovanja - Kdaj
  Ustrezen instrument zavarovanja zavezanec za davek predloži na zahtevo davčnega organa.

Zavezancu za davek so na voljo naslednji instrumenti zavarovanja:
1. bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
2. garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
3. cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
4. avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
5. gotovinski polog.

Lahko se sprejme tudi druge instrumente zavarovanja, če ti instrumenti na enakovreden način zagotavljajo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti.

Za isto davčno obveznost se zahteva predložitev samo enega ustreznega instrumenta zavarovanja. Šteje se, da je predloženi instrument zavarovanja ustrezen, če zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti v celoti. V nasprotnem primeru mora finančni organ s sklepom zahtevati dodatno zavarovanja ali nadomestitev prvotnega zavarovanja z novim. Če se tega ne zagotovi, se nepopoln instrument zavarovanje ne sprejme.

Zavarovanje velja do dneva izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti.
 ...