Pogosta vprašanja

Pred pošiljanjem novih vprašanj, vnesite vaše vprašanje in poiščite odgovor.

Išči 
 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do turističnega bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 13. marec 2020, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Ali kot fizična oseba lahko dostopam do podatkov pravne osebe kjer sem zakoniti zastopnik? Ali za to potrebujem posebna pooblastila?
 
Ljubljana, 11. 5. 2020 Sporočilo za javnost
Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij
Možnost poslovanja zakonitih zastopnikov zgolj z uporabniškim imenom in geslom ter brez administrativnih ovir pri pooblaščanju.

V eDavkih je na voljo nova funkcionalnost, ki odpravlja administrativne ovire. Namenjena je zakonitim zastopnikom poslovnih subjektov. Tem je po novem kot fizičnim osebam omogočen sistemski dostop do profila poslovnega subjekta, ki ga zastopajo kot zakoniti zastopniki. To pomeni, da je oddajanje obrazcev, eVročanje dokumentov in vpogled v podatke poslovnega subjekta omogočeno tudi zakonitim zastopnikom, ki vstopajo v portal z uporabo svoje davčne številke in gesla.

Fizična oseba, ki ima v davčnem registru pri poslovnem subjektu status osebe, ki jo obravnavamo na podlagi zakonodaje kot odgovorno osebo poslovnega subjekta (v nadaljevanju zakoniti zastopnik), ima v portalu eDavki avtomatično dostop do profila tega poslovnega subjekta. To pomeni, da ne potrebuje pooblastil za delo znotraj portala eDavki, ker ji sistemsko omogočimo delo za ta poslovni subjekt.

Če zakoniti zastopnik vstopi v portal eDavki z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za zaposlenega, ima vse pravice za delo z obrazci za svoj poslovni subjekt (funkcionalnost v uporabi že vrsto let).

Če zakoniti zastopnik vstopi v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim na fizično osebo ali z uporabniškim računom (torej vstopi kot fizična oseba), mu z novo funkcionalnostjo sistemsko omogočimo delo za ta poslovni subjekt. Z drugimi besedami to pomeni, da bodo imeli v portalu eDavki vsi zakoniti zastopniki avtomatično (brez dodatnih pooblastil) dostop do profila svojega poslovnega subjekta oziroma do profilov vseh svojih poslovnih subjektov, za katere imamo v davčnem registru zabeležen enega od statusov, ki pripada zakonitemu zastopniku.

Kateri zakon ureja davek od srečk (DavS)?
  Davek od srečk Zakon o davku od srečk (Uradni list RS št. 63/2013, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132510).
Kaj se šteje kot srečka?
  Kot srečka se po tem zakonu šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih igrah na srečo.
Katere srečke so obdavčene z davkom od srečk?
  Z davkom od srečk so obdavčene vse srečke, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti.

Kdo so zavezanci za obračun in plačilo davka od srečk?
  Zavezanci za obračun davka od srečk so prireditelji klasičnih iger na srečo, ki imajo ustrezno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo (tudi spletnih).
Kdaj nastane davčna obveznost za obračun in plačilo davka od srečk?
  Davčna obveznost za obračun in plačilo davka od srečk nastane, ko davčni zavezanec prejme plačilo za srečko. Če je srečka izročena brezplačno, davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec izroči srečko drugi osebi.
Ali se davek od srečk plačuje tudi za srečke, ki bodo v prodaji ali brezplačno izročene na dan začetka obveznosti obračunavanja davka od srečk?
  Ne. Davek od srečk se ne obračuna in ne plača za srečke iz serij ali krogov posamezne igre na srečo, ki bodo v prodaji na dan začetka obveznosti obračunavanja davka po tem zakonu in katerih rok prodaje se bo iztekel po začetku obveznosti obračunavanja davka po tem zakonu.
Ali velja za davek od srečk načelo samoobdavčitve?
  Da. Glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti se davek od srečk uvršča med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. To pomeni, da je davčni zavezanec dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun ter plačati obračunani davek.
Kaj je osnova za obračun davka od srečk?
  Osnova za obračun davka je prodajna cena srečke, ki ne vključuje tega davka.
Kolikšna je stopnja davka od srečk?
 
Davek se plača po stopnji 10 % od davčne osnove. Pri izračunu zneska davka, ki je vsebovan v prodajni ceni srečke, se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na naslednji način: preračunana davčna stopnja = (stopnja davka x 100) / (100 + stopnja davka)
Preračunana stopnja 10 % znaša 9,09 %.
Ali mora zavezanec predložiti mesečni obračun davka od srečk?
  Da. Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
Ali mora zavezanec obračunati davek od srečk ločeno po posameznih klasičnih igrah na srečo?
  Da. Obračun davka od srečk mora biti obračunan ločeno po posameznih klasičnih igrah na srečo.
V kolikor za katero od iger ni bilo prodanih srečk, se v polje "seštevek davčnih osnov" in polje "znesek obračunanega davka" vpiše 0,00.
Ali mora zavezanec obračunati davek od srečk četudi v koledarskem mesecu oz. obdobju poročanja za nobeno od klasičnih iger na srečo ni prodal ali brezplačno izročil nobene srečke?
  Da. Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka od srečk,  ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
V kolikor zavezanec za obdobje, za katero predloži obračun, ni dolžan plačati davka od srečk, v polja "seštevek davčnih osnov« in"znesek obračunanega davka" vpiše znesek 0,00 za vse klasične igre na srečo.
Kdaj mora zavezanec predložiti obračun davka od srečk?
  Davčni zavezanec mora obračun davka od srečk predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega oddaja obračun.
Kdaj mora zavezanec plačati davek od srečk?
  Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 30 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun.
Čigav je prihodek od davka od srečk?
  Davek od srečk je prihodek proračuna Republike Slovenije
Na kateri vplačilni račun mora zavezanec plačati davek od srečk?
  Davčni zavezanec plača davek od srečk na vplačilni podračun
Številka IBAN: SI56 – 01100-8881000030
referenca: SI19- (DŠ zavezanca)- 69000
Naziv: PDP – proračun države
Naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
Komu in na kakšen način davčni zavezanec predloži obračun davka od srečk?
  Zavezanci za davek od srečk predložijo obračun davka od srečk davčnemu organu na naslednji način:
- z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca DavS preko spletnega portala eDavki ali
- z uvozom elektronskega dokumenta v XML obliki preko spletnega portala eDavki ali
- z oddajo podpisanega elektronskega dokumenta preko SOAP portala.
Kdo nadzira obračunavanje in plačevanje davka od srečk?
  Obračunavanje in plačevanje davka od srečk nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja davčno službo.

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od srečk, ali ga predloži v nepopolni obliki, ali če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede obresti in zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni z Zakonom o davku od srečk, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo.
Kje se nahaja e-obrazec DavS in kakšen je postopek oddaje e-obrazca DavS?
  Elektronski obrazec DavS se nahaja na osebnem portalu eDavki.
Postopek oddaje e-obrazca DavS je na kratko opisan v obliki kontekstne pomoči, vgrajene v e-obrazec DavS.


V kolikor med ponujenimi odgovori niste našli pravega, nas vprašajte preko kontaktnega obrazca.