Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem, ali ste kot fizična oseba upravičeni do nakupa goriva za kmetijstvo, vnesite v iskalnik svojo enolično identifikacijsko oznako, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO). Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo z vnosom davčne številke. Upravičenec mora v zaprtem delu portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo« vnesti ime, priimek in davčno številko osebe, ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca. V tem primeru bo informacijski sistem davčnega organa tej osebi dodelil enolično identifikacijsko oznako, sestavljeno iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk enotne matične številke osebe (EMŠO), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Carina
  Posebni postopki. Poenostavitve. Začasna hramba. Poreklo blaga. Dolg in zavarovanje. Ribiški proizvodi.  ...
Davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2 (ODO-1/ODO-1-NFI)
  Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji.  ...
Davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2 (ODO-1/ODO-1-NFI)
  Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji.  ...
Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številke)
  Ob prvem vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov fizične osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis v davčni register (obrazec DR-02) npr. vpis tuje fizične osebe, prijava sprememb,…

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini...).  ...
Prijava za vpis pravne osebe v davčni register
  Ob prvem vpisu v davčni register (oz. hkrati ob vpisu v PRS) se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov pravne osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) – npr. vpis tuje pravne osebe; podatki iz tretjega odstavka 53. člena ZFU; prijava sprememb,...

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.  ...
Davek na bilančno vsoto bank
  Obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank je urejena v Zakonu o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB). Osnova za davek je bilančna vsota (vrednost sredstev v izkazu finančnega položaja) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu. Davek se plačuje po stopnji 0,1 % od osnove za davek.

Navedeni davek se je plačeval le za obdobja od 1. 8. 2011 do vključno 31. 12. 2014 in ni več v veljavi.  ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba, ki opravlja dejavnost prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO-2.  ...
Davek od premoženja
  Davek od premoženja (DP) plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo.  ...
Davek od premoženja
  Davek od premoženja (DP) plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo.  ...
Oddaja obračuna davka na dodano vrednost
  Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.  ...
Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

  Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporabljajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča, ki niso v lasti članov zavezančevega kmečkega gospodinjstva, so dolžni ta kmetijska in gozdna zemljišča prijaviti davčnemu organu.  ...
Fizične osebe z dejavnostjo
  Vstopna točka je namenjena samostojnim podjetnikom, kmetom, športnikom, kulturnikom, odvetnikom in ostalim fizičnim osebam, ki imajo registrirano dejavnost.  ...
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.  ...
Dohodek iz zaposlitve
  Med dohodke iz zaposlitve sodijo dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (med temi dohodki pa so tudi dohodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela).  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Tehnične specifikacije - davčno potrjevanje računov
  Objavljena navodila in aplikacije, primeri shem in aplikacij, digitalna potrdila in pogosto zastavljena vprašanja.  ...
Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug (OPSVL)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
Evidentiranje statusa blaga
  Za namen dokazovanja unijskega statusa blaga ob njegovi vrnitvi na carinsko območje Unije, potnik carinske organe lahko zaprosi za izdajo dokumenta o evidentiranju statusa.  ...
Gibanje trošarinskih izdelkov
  Poročilo o prejemu. Nadomestni postopek. Obveščanje nadzornega organa. Neposredna dobava. Napoved prejema ali odpreme.  ...
Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine
  Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.  ...
Pogoji poslovanja
  Uporaba teh spletnih strani oziroma informacijski sistem eDavki je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili (»Sprotna zaslonska pomoč« s pripadajočim »Slovarjem izrazov«), kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci
  Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.  ...
Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
  Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Davčni zavezanec je fizična osebna, rezident Republike Slovenije po zakonu, ki ureja dohodnino.

Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsaka transakcija ali dogodek, na podlagi katere davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček.  ...
Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije
  Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporabljajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča izven Slovenije, so dolžni ta kmetijska in gozdna zemljišča prijaviti davčnemu organu.  ...
Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete obve. in prost. vključ. v obvezno soc. zav. (OPSVK)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete obve. in prost. vključ. v obvezno soc. zav. (OPSVK)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
Medletna sprememba višine predhodne akontacije
  Če se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, se lahko tekom leta spremeni z vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije.  ...
posebni nadzor
  Prijava - posebni nadzor.  ...
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve za nerezidente
  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerje in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente (DOHZAP št. 2).
 ...
Napoved za odmero dohodnine
  Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.  ...
Obdavčitev dohodkov iz poslovanja
  Poslovanje pravnih oseb je obdavčeno. Obdavčujejo se dohodki rezidentov in nerezidentov. Rezidenti so obdavčeni po načelu obdavčitve svetovnega dohodka in zavezani za plačilo davka od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezani le za plačilo davka od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Nerezidenti tako plačajo davek od dohodkov, ki jih pridobijo v ali preko poslovne enote v Sloveniji in od dohodkov od katerih je potrebno obračunati in plačati davčni odtegljaj.  ...
Obdavčitev dohodkov iz poslovanja
  Poslovanje fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je obdavčeno. Z dohodnino od dohodka iz dejavnosti se obdavčujejo dohodki rezidentov in nerezidentov. Rezidenti so obdavčeni po načelu obdavčitve svetovnega dohodka in so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Dohodki imajo vir v Sloveniji, če jih nerezidenti pridobijo v ali preko poslovne enote v Sloveniji.  ...
Politika zasebnosti mobilne aplikacije eDavki
  Politika zasebnosti vsebuje informacije o tem, kateri podatki se zbirajo pri uporabi mobilne aplikacije eDavki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija eDavki), kako se podatki obdelujejo in katere pravice ima posameznik glede obdelave osebnih podatkov.  ...
Oddaja obračuna davka na dodano vrednost
  Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.  ...
Oddaja obračuna davka na dodano vrednost
  Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.  ...
Najava odpreme vina v režimu odloga z elektr. trošarinskim dokumentom iz SLO v drugo državo članico
  Mali proizvajalec vina obvesti davčni organ o pošiljki vina.  ...
Najava odpreme vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz SLO v drugo državo članico
  Mali proizvajalec vina obvesti davčni organ o pošiljki vina.  ...
Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge države članice
  Prejemanje vina od malega proizvajalca vina v režimu odloga iz druge države članice.  ...
Pooblastilo za trošarinskega zastopnika
  Prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice lahko imenuje trošarinskega zastopnika.  ...
Poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine
  Oproščeni uporabnik mora davčnemu organu predložiti poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine.  ...
Prijava - posebni nadzor
  Za določene trošarinske izdelke velja poseben nadzor proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja na ozemlju Slovenije.  ...