Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem, ali ste kot fizična oseba upravičeni do nakupa goriva za kmetijstvo, vnesite v iskalnik svojo enolično identifikacijsko oznako, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO). Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo z vnosom davčne številke. Upravičenec mora v zaprtem delu portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo« vnesti ime, priimek in davčno številko osebe, ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca. V tem primeru bo informacijski sistem davčnega organa tej osebi dodelil enolično identifikacijsko oznako, sestavljeno iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk enotne matične številke osebe (EMŠO), ki bo opravljala nakup goriva za kmetijstvo v imenu upravičenca.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Aktivno oplemenitenje
  Podjetju omogoča izvajanje operacij oplemenitenja na neunijskem blagu, pri čemer se za tako blago ne plačajo uvozne in druge dajatve ter ne veljajo ukrepi trgovinske politike razen tistih, ki prepovedujejo vnos blaga na carinsko območje Unije.  ...
APA sporazum
  APA sporazum oziroma vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije, v določenem obdobju. Pristojni organ za vse vrste APA sporazumov je Finančna uprava RS.  ...
Posamezno zavarovanje carinskega dolga
  Posamezno zavarovanje carinskega dolga krije eno operacijo, deklaracijo ali carinski postopek.  ...
Splošno zavarovanje carinskega dolga
  Splošno zavarovanje carinskega dolga je zavarovanje, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki.  ...
Carina
  Posebni postopki. Poenostavitve. Začasna hramba. Poreklo blaga. Dolg in zavarovanje. Ribiški proizvodi.  ...
carina
  Potniki.  ...
potniki
  Čezmejni prenosi gotovine-prijava gotovine. Evidentiranje statusa blaga.  ...
Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (NF-Regres)
  Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021  ...
Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (PKP9)
  Delno vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj - Vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (PKP9)
  Vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021  ...
Izjava o vračilu povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (PKP 9)
  Vračilo prejetih upravičenj (vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po PKP 9)  ...
Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov
  Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov.  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj (oproščeni prispevki in vračilo nadomestila plač)
  Vračilo prejetih upravičenj (oproščeni prispevki, vračilo nadomestila plač).  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj (subvencije za krajši delovni čas)
  Vračilo prejetih upravičenj (vračilo subvencije za skrajšani delovni čas)  ...
Izjava za vračilo subvencije minimalne plače
  Vračilo subvencije minimalne plače  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj – koncesionarji (76. člen ZIUOOPE)
  Vračilo prejetih pomoči, zaradi uveljavljanja pomoči po 76. členu ZIUOOPE.  ...
Davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2 (ODO-1/ODO-1-NFI)
  Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji.  ...
Davčne blagajne
  Z uporabo Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil sprejet sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava potrjuje in shranjuje podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Tako mora zavezanec ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave ali z uporabo vezane knjige računov, ga potrditi in izročiti kupcu.  ...
Davčne blagajne
  Z uporabo Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil sprejet sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava potrjuje in shranjuje podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Tako mora zavezanec ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave ali z uporabo vezane knjige računov, ga potrditi in izročiti kupcu.  ...
Davčni odtegljaj od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (DODKIS)
  Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, katerega vrednost je enaka ali večja od 300,00 EUR. Za dobitek se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku.  ...
Plačilo dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun (NUI)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun.  ...
Davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2 (ODO-1/ODO-1-NFI)
  Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji.  ...
Prijava za vpis podatkov fizične osebe v davčni register (pridobitev davčne številke)
  Ob prvem vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov fizične osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis v davčni register (obrazec DR-02) npr. vpis tuje fizične osebe, prijava sprememb,…

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku (npr. podatki o računu v tujini, rezidentskem statusu, zastopnikih, naložbah v tujini...).  ...
Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register
  Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis dejavnosti v davčni register (obrazec DR-03) – npr. podatki iz 3. odst. 52.čl. ZFU.

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.  ...
Prijava za vpis pravne osebe v davčni register
  Ob prvem vpisu v davčni register (oz. hkrati ob vpisu v PRS) se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov pravne osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) – npr. vpis tuje pravne osebe; podatki iz tretjega odstavka 53. člena ZFU; prijava sprememb,...

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.  ...
Davek na bilančno vsoto bank
  Obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank je urejena v Zakonu o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB). Osnova za davek je bilančna vsota (vrednost sredstev v izkazu finančnega položaja) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v koledarskem letu. Davek se plačuje po stopnji 0,1 % od osnove za davek.

Navedeni davek se je plačeval le za obdobja od 1. 8. 2011 do vključno 31. 12. 2014 in ni več v veljavi.  ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba, ki opravlja dejavnost prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na dediščine in darila (DDD)
  Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), premoženjske in druge stvarne pravice.
 ...
Davek na dodano vrednost
  DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika.  ...
Davek na dodano vrednost in davek na finančne storitve
  DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Davek na finančne storitve se obračunava od opravljenih finančnih storitev.  ...
Davek na dodano vrednost
  DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika.  ...
Davek na dodano vrednost (DDV) in davek na finančne storitve (DFS)
   ...
Davek na dodano vrednost (DDV)
  DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika.  ...
Davek na finančne storitve
  Davek na finančne storitve se obračunava od opravljenih finančnih storitev.  ...
Davek na finančne storitve
  Davek na finančne storitve se obračunava od opravljenih finančnih storitev.  ...
Davek na motorna vozila
  V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV- 1 se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.  ...
Davek na motorna vozila
  V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV -1 se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.  ...
Davek na motorna vozila
  V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV-1 se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.  ...
Napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
  Napoved dohodkov, ki jih je zavezanec prejel iz naslova opravljanja funkcije poslovodstva ali nadzornega organa v času finančne in gospodarske krize.  ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek na promet nepremičnin
  Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.  ...
Davek na tonažo (ODT)
  Davek na tonažo je alternativni davek davku od dohodkov pravnih oseb. Zavezanec, ki posluje z ladjami v mednarodnem prometu, lahko pristopi v sistem davka na tonažo. V tem sistemu mora ostati 10 let. Davek se plačuje glede na tonažo posamezne ladje, ki je v sistemu.  ...
Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP)
   ...
Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil
  Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP) se plačujeta od plovil daljših od petih metrov, razen plovil v gradnji. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.  ...
Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil
  Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP) se plačujeta od plovil daljših od petih metrov, razen plovil v gradnji. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.  ...
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO-2.  ...
Davek od iger na srečo (DIS)
  Igre na srečo po ZIS so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Delimo jih na klasične igre na srečo in na posebne igre na srečo. Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.  ...
Davek od premoženja
  Davek od premoženja (DP) plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo.  ...